Videonadzor

Klub CPS Krško na strelišču izvaja videonadzor z namenom zagotavljanja varnosti ljudi, varnosti premoženja in nadzora vstopa in izstopa v prostor strelišča.

Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa, ki ga ima klub CPS Krško kot uporabnik strelišča v dogovoru z upravljalcem in lastnikom. Nadzor se izvaja v skladu z določili 76. člena in 80. člena ZVOP-2.

Razlog za uvedbo videonadzora je bilo povečanje vandalizma na streliški opremi in povečan vstop nepooblaščenih oseb na strelišče. Strelišče je zaprtega tipa in je namenjeno samo članom klubov, ki so uporabniki strelišča (CPS Krško, DPS Senovo, SKS Senovo in LD Senovo).

Rok hrambe videoposnetkov je največ 6 mesecev.

Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljalca ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago (npr. policiji ali ministrstvu za notranje zadeve). Nadaljna obdelava osebnih podatkov ne poteka. Avtomatizirano sprejemanje odločitev ne poteka. Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

O izvajanju videonazdora je posameznik obveščen na samem strelišču z opozorilnimi tablami, ki so obešene ob parkirišču (na skupnem kozolcu) in na zabojniku kluba CPS Krško.

O pravicah posameznika se odloča v konkretnem postopku ob navedbi konkretnega kraja in časa dogodka. Vloga se posreduje na kontaktni naslov cps.krsko@gmail.com

PRAVICA DO PRITOŽBE:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Pišite nam