Varnostni predpisi

 

VARNOSTNI PREDPISI ZA UPORABNIKE IN OBISKOVALCE STRELIŠČA ZAKOV

 

I. SPLOŠNI PREDPISI

 1. Na strelišče vstopaš po svoji volji in na svojo odgovornost, zato spoštuj predpisani red in bodi discipliniran
 2. Na strelišču in v strelskih objektih zahtevamo tišino in športen odnos do drugih souporabnikov
 3. Uporabljati se sme samo brezhibno in varno orožje ter strelivo
 4. Orožje se sme nositi na strelišču le izpraznjeno v toku, puške pa z odprtim zapiračem, oziroma prelomljene (lovske puške) in s cevjo navzdol
 5. Tujega orožja in pribora se ne smeš dotikati brez dovoljenja lastnika
 6. Pripravo, čiščenje in popravilo orožja opravljaj na zato določenem prostoru
 7. Na treningih in na tekmovanjih se moraš podrejati ukazom za strelišče pooblaščenih oseb
 8. Vinjenim osebam, omamljenim in bolnim strelcem je prepovedano streljati.

 II. STRELIŠČE

 1. Strelišče Zakov je strelišče zaprtega tipa (ni javno strelišče) in je namenjeno le dejavnostim zgoraj napisanih društev oziroma klubov
 2. Strelišče je prostor oziroma strelski objekt na katerem poteka streljanje
 3. Strelišče mora biti zavarovano tako, da nanj v času streljanja ne morejo vstopati druge osebe in živali
 4. Strelišče mora imeti vse predpisane cone (strelsko mesto, mesto za čakajoče strelce, mesto za druge obiskovalce, mesto za pripravo, čiščenje in popravilo orožja i,t,d)
 5. Strelske treninge in streljanje na strelišču vodi pooblaščena in usposobljena oseba društva ali kluba.
 6. Na strelišču Zakov so na razpolago tri strelna mesta za pištolo in MK orožje (puška in pištola), dodatna tri mesta za tekme IPSC, ter strelišče za glinaste golobe in nastrel lovskih pušk.
 7. Na strelišče mora biti vedno zagotovljen dostop reševalni službi, gasilcem in policiji (proste poti)
 8. Skica strelišča z vrisanimi objekti in conami mora biti obešena na strelišču tako, da je dostopna vsem uporabnikom (priloga varnostnega predpisa)
 9. Strelišče obratuje za treninge ob torkih in četrtkih od 16 do 19 ure oziroma navedene dni v času treh polnih ur. Ob sobotah se načeloma ne izvaja streljanje razen zadnje sobote v mesecu LD Senovo in dogovorjenih prireditev (dan odprtih vrat, srečanje članov društev DPS, LDS in 357). Društvo CPS Krško izvede eno tekmo na državnem nivoju letno (petek in sobota) in do dve tekmi PDL (Posavsko Dolenjska liga) v soboto
 10. Na strelišču se vodi dnevnik vadbe oziroma streljanja (ime in priimek, dan in čas streljanja ter tip in kaliber orožja)

III. OBVEZNA OPREMA STRELCA

 1. Zaščitna očala (varovanje oči)
 2. Ustrezni glušniki (varovanje sluha)
 3. Tok v katerem hrani in prenaša prazno orožje

IV. NA STRELNEM MESTU

 1. Na strelno linijo stopiš le tedaj, ko si na vrsti oziroma si nanjo pozvan
 2. Pravico dostopa na strelno mesto med vadbo ima poleg strelca še njegov inštruktor oziroma trener, med tekmovanjem pa samo vodja tekmovanja in sodnik
 3. Spremljevalci in gledalci se lahko zadržujejo le na za njih določenem prostoru, ki je od strelca ločen z označevalnim trakom oziroma ograjo
 4. Orožje lahko napolniš in sprožiš le na strelnem mestu tedaj, ko ti da odgovorna oseba znak za začetek streljanja in ko si se postavil v strelni položaj
 5. Strogo prepovedano je obračati orožjem iz smeri streljanja
 6. Po končanem streljanju na ukaz odgovorne osebe izprazniš orožje in ga vložiš v tok, pospraviš nabojnike in se umakneš s strelske linije
 7. Na zahtevo odgovorne osebe je strelec dolžan takoj prenehati streljati in izprazniti orožje. To mora storiti tudi tedaj, če se na strelnem območju pojavi živo bitje (človek ali žival). Streljanje ponovno nadaljuje, ko dobi ponovno dovoljenje za streljanje
 8. Če se med vadbo ali tekmovanjem pokvari orožje (okvara ali zastoj), mora strelec ukrepati po dogovoru z pooblaščeno osebo na strelni črti, nikakor pa ni dovoljeno orožje obračati iz smeri streljanja
 9. Preizkušanje in nastrelitev orožja se lahko opravi le v soglasju z odgovorno osebo na strelišču
 10. V primeru več strelnih mest na manjšem območju, ki so lahko ločena  ali pa tudi ne, je potrebno upoštevati navodila za varno streljanje vseh udeležencev (streljanje skupaj ali v zaporedju, prekinitev streljanja na vseh strelnih mestih, ogled tarč in lepljenje tarč – naenkrat na vsem mestih)
 11. Kajenje, uživanje alkohola ali hrane  na strelnem mestu in v času streljanja je strogo prepovedano
 12. Politično delovanje na strelišču je strogo prepovedano (agitacija, plakati i.t.d)
 13. Po opravljeni vadbi oziroma streljanju pospravi orožje, pospravi in očisti strelno mesto ob koncu streljanja z ostalimi strelci tudi celoten prostor strelišča.

Strelec, ki pride na strelišče je dolžan na zahtevo odgovorne osebe na strelišču pokazati orožno listino in orožje, ter se vpisati v evidenco prisotnih strelcev na strelišču. Strelci morajo obvezno strogo upoštevati pravilnike društva in strelske zveze. Kadar gre za kršitev pravil morajo odgovorne osebe odstraniti kršilca s strelišča in zahtevati disciplinski postopek.

V PRIMERU NESREČE, POŽARA ALI KAZNIVEGA DEJANJA TAKOJ OBVESTITI:

 • Center za obveščanje 112
 • Policijo 113

SEZNAM ODGOVORNIH OSEB NA STRELIŠČU ki skrbijo za red, varnost in organizacijo streljanja, imajo pa tudi pravico preverjanja orožnih listin strelcev in njihovega orožja.

 

DPS Senovo

Marjan Brinovec

Franc Živič

Sandi Fuks

LDS Senovo

Zlatko Gabrič

Zdravko Smole

Kleopatra Gabrič

357 Senovo

Roman Brinovar

Danijel Brinovar

Srečko Kozole

CPS Krško

Franc Kolarič

Jože Kodrič

Marjan Čeplak

Pišite nam