Statut

 

KLUB PRAKTIČNEGA STRELJANJA KRŠKO

 

je na podlagi 12. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06)  na zboru članov dne 20.03.2009 sprejel statut, dne 4.4.2014 pa prečiščeno besedilo statuta, ki se glasi:

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Ime kluba je KLUB PRAKTIČNEGA STRELJANJA KRŠKO,

skrajšano ime kluba je Klub CPS Krško

ime za interno uporabo je CPS Krško

 

Klub praktičnega streljanja Krško je pravna oseba zasebnega prava. Sedež kluba je na Kržišče, naslov se določi s sklepom izvršnega odbora in s prijavo spremembe na UE.

 1. člen

Klub praktičnega streljanja Krško je prostovoljno, nepridobitno in nepolitično združenje, ki združuje ljubitelje strelskega športa in orožja ter druge osebe z naslednjimi nameni:

 • združevati ljudi, ki so ljubitelji strelskega športa in športnega orožja
 • organizirati treninge in tekmovanja v športnem streljanju
 • gojiti in razširjati pravilen in kultiviran odnos do orožja in razširjati tehnično poznavanje orožja in varno ravnanje z orožjem
 • poučevati in seznanjati člane z veljavnimi predpisi na področju orožja
 • nuditi strokovno znanje in usposabljanje tudi nečlanom KPS
 1. člen

Klub praktičnega streljanja Krško ima svoj žig, ki je okrogle oblike premera 3 cm. Na sredini kroga je emblem kluba v obliki ščita,. Na obodu kroga je napis »KLUB PRAKTIČNEGA STRELJANJA KRŠKO«.

 1. člen

Klub praktičnega streljanja Krško bo uresničeval svoje cilje z naslednjimi oblikami dela:

 • organizacijo treningov
 • rednimi srečanji članov (strokovna predavanja, izmenjava mnenj in izkušenj, predvajanje ustreznih video vsebin s področja orožja in balistike ter tekmovanj, itd.)
 • udeležbo članov na strelskih in sorodnih tekmovanjih v Sloveniji in tujini.
 • usposabljanjem članov za sodnike in trenerje na vseh nivojih in oblikah strelskega športa.
 • sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini.
 • sodelovanjem z organi MNZ, MO, službami varovanja, veteranskimi, častniškimi ter sorodnimi organizacijami doma in v tujimi
 • vzdrževanjem strelske in streliščne opreme, objektov in zemljišč v lasti ali nejemu kot dober gospodar.
 • organizacijo strokovnih tečajev o varnostni kulturi v zvezi z orožjem
 • organizacijo strokovnih tečajev o tekmovanjih v praktičnem streljanju
 • objavljanjem o aktivnosti kluba, tekmovalnih uspehih in načinu dela v javnih medijih in na internetnih omrežjih.
 1. člen

Za dosego svojih ciljev društvo izvaja tudi naslednje pridobitne dejavnosti:

R93.110 Obratovanje športnih objektov (strelišč in vadbišč v uporabi)
R93.120 Dejavnost športnih klubov
R93.190 Druge športne dejavnosti (za svoje člane)
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (za svoje člane)
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora (oglaševanje sponzorjev)
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (biltenov, rezultatov, periodike s področja delovanja kluba)
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (tečaji, vadba)
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (vadba za varnostne službe)
I56.290 Druga oskrba z jedmi (na prireditvah)
I56.300 Strežba pijač (na prireditvah)
 1. člen

Delovanje Kluba praktičnega streljanja Krško temelji na načelih demokratičnosti in javnosti. Klub praktičnega streljanja Krško obvešča o svojem delovanju »ožjo« in »širšo« javnost na naslednje načine:

 • z javnim objavljanjem vabil in zapisnikov sej vseh organov kluba.
 • s tem, da so zapisniki vseh organov kluba in ostala dokumentacija dostopni na vpogled vsem članom,
 • s tem, da so seje organov kluba javne,

Za zagotavljanje javnosti delovanja je odgovoren predsednik kluba.

II. ČLANSTVO

 1. člen

Klub praktičnega streljanja Krško ima:

 • člane
 • častne člane
 • pridružene člane

Vsakdo, ki sprejema statut kluba, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane član kluba. Člani kluba so lahko tudi mladoletne osebe od 16. leta dalje. O sprejemu osebe v članstvo kluba odloča izvršni odbor kluba v roku 30 dni od prejema vloge.

V primeru zavrnitve članstva je možna pritožba na zbor članov kluba v roku 15 dni po prejemu sklepa. Zbor članov kluba o pritožbi odloča na prvem zboru. Odločitev zbora članov je dokončna. Pristopno izjavo osebe, mlajše od 18 let, podpišeta oba, bodoči član kluba in njegov zakoniti zastopnik, ki s tem da soglasje k članstvu.

Kriteriji in način podelitve naziva častni član se uredi s posebnim pravilnikom, ki ga pripravi IO kluba, sprejme pa zbor članov.

Pridruženi člani kluba so osebe, ki se pridružijo klubu zaradi izvedbe prireditev, ki jih organizira klub. Pravica pridruženih članov je omejena s pravili in pogoji izvedbe prireditve in nimajo pravicin dolžnosti iz 8. in 9. člena statuta.

 1. člen

Pravice članov Kluba praktičnega streljanja Krško so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba;
 • da sodelujejo pri delu in odločajo v organih kluba;
 • da uporabljajo prostore Klub praktičnega streljanja Krško in drugi inventar ter opremo v namene Klub praktičnega streljanja Krško;
 • da uživajo razne ugodnosti pri nabavi publikacij in opreme;
 • da se udeležujejo tekmovanj in prireditev v Sloveniji in tujini samo kot član Klub praktičnega streljanja Krško.
 • mladoletni člani lahko volijo, nimajo pravice biti pa izvoljeni.
 1. člen

Dolžnosti članov Kluba praktičnega streljanja Krško so:

 • da spoštujejo statut Kluba praktičnega streljanja Krško in odločitve ter sklepe organov;
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Kluba praktičnega streljanja Krško;
 • da se strokovno izobražujejo in svoje znanje in izkušnje prenašajo ostalim članom;
 • da redno plačujejo članarino ter vestno in aktivno sodelujejo na prireditvah kluba
 • da kot dobri gospodarji skrbijo za inventar in opremo ter za vsa druga sredstva, katera so last Kluba praktičnega streljanja Krško;
 • da vestno opravljajo dane naloge ter gojijo medsebojne dobre prijateljske odnose.
 1. člen

Članstvo v Klubu praktičnega streljanja Krško preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • s črtanjem;
 • z izključitvijo na podlagi odločitve izvršnega odbora;
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če izvršnem odboru pošlje izjavo o izstopu.

Člana črta iz kluba izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz kluba odloča na prvi stopnji izvršni odbor. Na odločitev izvršnega odbora je možna pritožba v 15 dneh na zbor članov kluba, ki odloča na drugi stopnji in čigar odločitev je dokončna in nanjo ni mogoča pritožba.

V primeru postopka o izključitvi zoper člana ali člane izvršnega odbora se mora izvršni odbor izvzeti iz postopka in za izvedbo postopka imenovati komisijo sestavljeno iz treh članov kluba, ki izvedejo postopek o izključitvi v roku 3. mesecev po prijemu prijave na izvršni odbor.

III. ORGANI KPS

 1. člen

Organi Kluba praktičnega streljanja Krško so:

 • zbor članov kluba
 • izvršni odbor
 • nadzorni odbor

Mandatna doba članov vseh organov je 5 let.

IV. ZBOR ČLANOV KLUBA

 1. člen

Zbor članov kluba je najvišji organ Kluba praktičnega streljanja Krško in voli druge njegove organe. Zbor članov sestavljajo vsi člani Kluba praktičnega streljanja Krško.

 1. člen

Zbor članov kluba je lahko reden in izreden. Redni zbor članov kluba sklicuje izvršni odbor najmanj enkrat letno. Izredni zbor članov kluba pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 članov Kluba praktičnega streljanja Krško. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega zbora članov kluba ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov kluba sklepa le o zadevi za katero je sklican.

 1. člen

O sklicu zbora članov kluba s predloženim dnevnim redom morajo biti člani Kluba praktičnega streljanja Krško seznanjeni najmanj sedem dni pred sklicem.

 1. člen

Zbor članov kluba je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če zbor članov kluba ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut, nakar je zbor članov sklepčen, če je navzočih vsaj 10% članov.

 1. člen

Zboru članov kluba lahko poleg članov prisostvujejo vsi tisti, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem Kluba praktičnega streljanja Krško. Glasovanja se ne morejo udeleževati.

 1. člen

Zbor članov kluba sprejme svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja, je potrebno, da za to glasuje vsaj dve tretjini navzočih članov.

Način glasovanja določi zbor članov kluba.

Ko glasuje o razrešitvi organov Kluba praktičnega streljanja Krško, ne morejo glasovati člani organa, katerega se razrešuje.

 1. člen

Zbor članov kluba odpre predsednik Kluba praktičnega streljanja Krško in ga vodi, dokler zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Če predsednika ni, odpre Zbor članov kluba najstarejši prisoten član kluba. Zbor članov kluba izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa še:

 • volilno komisijo,
 • verifikacijsko komisijo in
 • druge delovne organe.
 1. člen

Naloge zbora članov kluba:

sklepa o dnevnem redu,

 • razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora;
 • sprejema delovne usmeritve in programe Kluba praktičnega streljanja Krško;
 • odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora;
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto in potrjuje letno poročilo za preteklo leto;
 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje Statut ter druge akte Kluba praktičnega streljanja Krško;
 • z glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni in nadzorni odbor;
 • odloča o prenehanju in drugih statusnih spremembah Kluba praktičnega streljanja Krško ter;
 • določa višino vpisnine in članarine;
 • sprejema letno poročilo za poslovno leto;
 • odloča o izključitvi članov iz kluba.

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpisuje predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja zapisnika.

V. IZVRŠNI ODBOR

 1. člen

Izvrši odbor opravlja organizacijske, upravno administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je izvršni organ zbora članov kluba in opravlja zadeve, ki mu jih le-ta naloži, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

 1. člen

Izvršni odbor predstavlja klub pri vključevanju v sodelovanje z drugimi družbenimi organizacijami in društvi s sorodnimi dejavnostmi na način, ki je določen s pravnimi predpisi in drugimi splošnimi akti teh organizacij.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov kluba.

 1. člen

Izvršni odbor sestavljajo:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • trije člani izvršnega odbora
 1. člen

Predsednik (v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik) izvršnega odbora kot posameznik pravno zastopa in predstavlja Klub praktičnega streljanja Krško pred državnimi organi ter drugimi organizacijami po navodilih izvršnega odbora in zbora članov kluba.

Predsednik izvršnega odbora je hkrati tudi predsednik Klub praktičnega streljanja Krško in je odgovoren za zakonito delovanje kluba.

 1. člen

Izvršni odbor upravlja Kluba praktičnega streljanja Krško v času mandata po smernicah in navodilih sprejetih na zboru članov kluba. Sestaja se po potrebi.

 1. člen

Člane izvršnega odbora voli zbor članov kluba za dobo 5 let in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.

 1. člen

V okviru svojega delovnega področja opravlja izvršni odbor naslednje naloge:

 • sklicuje zbor članov kluba in pripravlja poročila o delu ter predloge za zbor članov kluba
 • pripravlja predloge za splošne akte kluba,
 • pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt in letno poročilo
 • pripravlja predloge letnega programa dela,
 • vodi posle o evidenci članov
 • imenuje člane stalnih in občasnih komisij,
 • skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva Kluba praktičnega streljanja Krško,
 • odloča o spremembi naslova sedeža kluba,
 • opravlja disciplinski postopek na prvi stopnji
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo 4., 5. in 6. člen statuta.
 1. člen

Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov izvršnega odbora. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

 1. člen

V primeru izpraznjenih mest v izvršnem odboru, lahko le-ta kooptira v svoj sestav največ dva nova člana do prvega zbora članov.

VI. NADZORNI ODBOR

 1. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo 5 let. Nadzorni odbor izvoli predsednika nadzornega odbora na svoji prvi seji.

 1. člen

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno – materialno poslovanje kluba in izvajanje sklepov zbora članov.

Nadzorni odbor kluba redno spremlja finančno in materialno poslovanje kluba:

 • pregleda letno poročilo kluba, pred obravnavo na zboru članov
 • opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba in ugotavlja ali so poslovne knjige vodeno primerno
 • pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za zbor članov.

Člani nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov kluba. Za svoje delo je nadzorni odbor kluba odgovoren zboru članov.

 1. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsaj dva člana in če zanje glasujeta najmanj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico, da se udeležujejo vseh sej izvršnega odbora brez pravice odločanja.

VII. DISCIPLINSKI POSTOPEK

 1. člen

Disciplinske kršitve, ki se obravnavajo v okviru disciplinskega postopka so naslednje:

 • kršitve določb statuta;
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu;
 • neizvrševanje sklepov organov kluba;
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

Materialne kršitve, ki se obravnavajo v okviru disciplinskega postopka so naslednje:

 • vsa dejanja ali opustitve zaradi katerih je bilo društvo materialno oškodovano;
 • vsa dejanja ali opustitve zaradi katerih je bilo društvo kazensko odgovorno.
 1. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim postopkom izreče izvršni odbor:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

Disciplinski postopek vodi izvršni odbor ki mora začeti postopek v roku 30 dni od prejema zahteve.

Zoper sklep, ki ga izda izvršni odbor, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov v roku 30 dni od prejema odločitve izvršnega odbora. Zbor članov je drugostopenjski organ in njegova odločitev je dokončna in nanjo ni možna pritožba. Zbor članov obravnava pritožbo v najmanj 3. mesecih.

V primeru disciplinskega postopka zoper člana ali člane izvršnega odbora se mora izvršni odbor izvzeti iz postopka in za izvedbo disciplinskega postopka imenovati komisijo sestavljeno iz treh članov kluba, ki izvedejo disciplinski postopek v roku 3. mesecev po prijemu prijave na izvršni odbor.

VIII. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

 1. člen

Premoženje kluba predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in so vpisane v inventarno knjigo kluba. S premoženjem upravlja izvršni odbor kluba. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča zbor članov kluba.

 1. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov kluba. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo. To mora biti sprejeto do 15. 3. tekočega leta za preteklo leto.

 1. člen

Odredbe za upravljanje s sredstvi kluba, finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba oziroma oseba, ki jo on pooblasti za podpis. Podpisuje posamično.

 1. člen

Dohodki kluba so:

 • člani Kluba praktičnega streljanja Krško plačujejo prostovoljno članarino in nimajo iz naslova le te nobene bonitete;
 • sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik;
 • sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih;
 • sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti;
 • darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev;
 • dohodki iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic;
 • drugi prihodki.
 1. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za kluba ter z veljavnimi predpisi s tega področja. S posameznimi donatorji, financerji lahko izvršni odbor in v njegovem imenu predsednik kluba sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih.

Klub vodi poslovne knjige po veljavnih računovodskih standardnih.

 1. člen

Finančno poslovanje kluba se odvija preko poslovnega računa pri banki, ki ima svoj sedež na območju RS. Poslovanje mora društvo voditi v skladu z računovodskimi standardi za kluba. Finančno in materialno poslovanje je javno.

 1. člen

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko najame društvo finančnega trokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

IX. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Klub praktičnega streljanja Krško preneha delovati:

 • s sklepom zbora članov z dvotretjinsko večino navzočih članov,
 • z odločbo pristojnega upravnega organa,
 • s stečajem
 • s sodno odločbo o prepovedi delovanja

V primeru prenehanja delovanja Kluba praktičnega streljanja Krško se premoženje ureja po zakonu. Za izvedbo vseh postopkov prenehanja je zadolžen aktualni predsednik kluba.

 1. člen

V skladu s temi pravili lahko Klub praktičnega streljanja Krško sprejme tudi druge splošne akte.

 1. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme zbor članov Kluba praktičnega streljanja Krško.

S sprejemom tega statuta prenehajo veljati predhodni statut kluba.

 

Datum: 3.7.2021

Pišite nam